Page 1 - Πεζοδρόμιο #04
P. 1

Π ΠΕ ΕΖ ΖΟ Ο∆ ∆Ρ ΡΟ ΟΜ ΜΙ ΙΟ Ο                          S περιοδική επισκόπηση
                                               arajevo
                                                α ό ρ α τ ε ς  π ό λ ε ι ς
                                               της καπιταλιστικής κρίσης
                                               σαν αυτό που είναι:


                    άάτταακκττηη έέκκδδοοσσηη δδρρόόµµοουυ  ##44 -- ΆΆννοοιιξξηη 22002200 µηχανή καταστροφής


    Η Η  υ υγ γι ιε ει ιν νι ισ στ τι ικ κή ή  τ τρ ρο οµ µο οκ κρ ρα ατ τί ία α


    σ σα αν ν  µ µέ έθ θο οδ δο ος ς  ε ελ λέ έγ γχ χο ου υ  τ τω ων ν  π πλ λη ηθ θυ υσ σµ µώ ών ν
           ίναι πάντα δύσκολο να πολεµήσει κάποιος οποιαδήποτε τροµοεκστρατεία. Είναι ακόµα
         Εδυσκολότερο όταν η τροµοεκστρατεία ανεµίζει την απειλή του θανάτου από αρρώστια.
        ∆ιασθητικά µπορεί πολλοί να καταλαβαίνουν τα ψέµµατα των δηµαγωγών - απαραίτητο υλι-
        κό κάθε τέτοιας εκστρατείας. Ποιός, όµως, τολµάει να µιλήσει, να τα δείξει ανοικτά - και να
        καταγγείλει τα καθάρµατα που πουλάνε τρόµο;

         Να όµως µερικά πρόσφατα διαδοχικά “κρούσµατα” συστηµατικής, µαζικής ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ.
        Πριν λίγες ηµέρες τα µήντια ούρλιαζαν για τους “Αθηναίους που εγκατέλειψαν την Αθήνα πη-
        γαίνοντας στα χωριά τους”. Ήταν η βάση για να ενισχύσει η κυβέρνηση / το κράτος τις απα-
        γορεύσεις κυκλοφορίας... Αποδείχθηκε όµως ότι εκείνο το Σαββατοκύριακο η κίνηση στις
        εθνικές ήταν µειωµένη κατά 40%! Και ότι κάποιες ουρές στα διόδια (που είχαν µοστραριστεί
        σαν εικόνες / απόδειξη της “κοινωνικής ανευθυνότητας”) οφείλονταν στο ότι τα περισσότε-
        ρα ταµεία των διοδίων ήταν κλειστά...
         Και ύστερα το “αποκαλυπτικό” video µε τον δήθεν συνωστισµό στην παραλία της Θεσσα-
        λονίκης. Έγινε η βάση για µια ακόµα επίδειξη της παράνοιας της εξουσίας: κάγκελα επί χι-
        λιόµετρα, για να µην µπορεί ο κόσµος να πάρει µια ανάσα... Αποδείχθηκε όµως ότι το video
        είχε τραβηχτεί πριν κάµποσες εβδοµάδες, όταν δεν υπήρχε καµµία απαγόρευση...


         Τι σηµαίνουν αυτά τα εσκεµµένα ψέµµατα; Είναι τα µοναδικά; Και τι σηµαίνουν µέτρα τύ-
        που “στρατιωτικός νόµος” που λαµβάνονται µε νοµιµοποίηση τέτοια ψέµµατα; Γίνεται αυτό
        κατά λάθος; Ή µήπως υπάρχει ένα ενιαίο “κέντρο εξουσίας”, που πρώτα κατασκευάζει την
        τροµοκρατία και τα ψέµµατα, και ύστερα έρχεται σαν “σωτήρας” να νοµοθετήσει όλο και πιο
        σκληρές και παράλογες απαγορεύσεις σε βάρος της καθηµερινής ζωής εκατοντάδων χιλιάδων
        ανθρώπων;

           ύο νούµερα, δύο κοντέρ, είναι τα βασικά στηρίγµατα της σκηνοθεσίας του επερχόµε-
         ∆νου θανάτου. Ο αριθµός των (διαπιστωµένων) κρουσµάτων απ’ τον covid-19. Και ο
        αριθµός όσων πεθαίνουν στις εντατικές, συνήθως από διάφορες πνευµονολογικές επιπλοκές.
        Οι επαγγελµατίες δηµαγωγοί σε όλα τα µήντια, βοµβαρδίζουν καθηµερινά άπειρες φορές, µε
        τα “νούµερα θανάτου που µεγαλώνουν”... Όµως αυτοί οι αριθµοί είναι “καταδικασµένοι” να
        µεγαλώνουν - το ίδιο θα συνέβαινε σε οποιαδήποτε επιδηµία, ακόµα και την πιο ακίνδυνη!!!
        Αν προσθέτει κανείς συνέχεια “κρούσµατα”, ο αριθµός δεν µπορεί παρά να ανεβαίνει! Αν
        προσθέτει κανείς συνέχεια “θανάτους”, ο αριθµός δεν µπορεί παρά να ανεβαίνει! (∆εν ανα-
        σταίνεται κανείς!) ΕΚΕΙΝΟ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΛΕΓΕΤΑΙ, ∆ΕΝ ΠΡΟΒΑΛΕΤΑΙ ΣΤΑΘΕΡΑ (όπως θα έπρεπε)
        ΕΙΝΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΛΑ!!! Οι
        οποίοι είναι τουλάχιστον 10 φορές περισσότεροι απ’ όσους, τελικά, πεθαίνουν.
         Μ Μπποορρεείίττεε νναα φφαανντταασσττεείίττεε πποοιιαα θθαα ήήτταανν ηη γγεεννιικκήή κκοοιιννωωννιικκήή ιιδδέέαα γγιιαα ττηηνν ““φφοοννιικκόόττηητταα ττοουυ
     1 1
         ι ιοούύ”” αανν,, ααννττίί γγιιαα ννεεκκρροούύςς,, µµάάθθααιιννααµµεε κκάάθθεε µµέέρραα άλλοι χίλιοι πεντακόσιοι στην ιταλία βγήκαν
   1   2   3   4